DOBRODOŠLI

Z najboljšimi spreminjamo medijski trg

“Sponzorstvo je investicija, ki se začne veliko pred podpisom sponzorske pogodbe.”

Inovativnost in ‘out of the box’ rešitve

Kdo smo

Smo inovativno podjetje

Nastali smo iz želje po profesionalizaciji medijskih aktivnosti, ki temelji na poglobljenem poznavanju trga in najboljših globalnih praks na področju strateškega svetovanja in upravljanja.

Kdo sodeluje z nami?

Vsi ključni deležniki medijskega okolja

Vsi ključni deležniki medijskega okolja – lastniki medijskih pravic, sponzorji, oglaševalci in sami mediji – ki delijo mnenje, da je medijski posel preveč resna zadeva, da bi ga prepustili subjektivnim odločitvam.

Kaj počnemo

Optimizacija in oblikovanje medijskih produktov

Združujemo znanja z različnih medijskih področij, ustvarjamo nove medijske produkte z visoko dodano vrednostjo in optimiziramo obstoječe produkte ne glede na pozicijo naših strank v medijskem okolju.

Meritve. Poročila.

Meritve in valvacija

Meritve sponzorske izpostavljenosti. Valvacija sponzorske izpostavljenosti.
ROI in ROO poročila.


Meritve izpostavljenosti

Poleg klasičnih analiz gledanosti programov in učinkovitosti oglaševanja, ponujamo računalniško podprto merjenje izpostavljenosti sponzorskih logotipov v televizijskih programih.

Valvacija

Sestavni del teh analiz je tudi finančno vrednotenje rezultatov sponzorske izpostavljenosti, ki je ključnega pomena za planiranje in upravljanje sponzorstev tako za imetnike sponzorskih pravic, kot za sponzorje.

ROI in ROO poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo ROI in ROO analize za sponzorje in lastnike sponzorskih pravic, ki vključujejo valvacijo celotnega sklopa pravic.

Meritve medijske izpostavljenosti

Poleg klasičnih analiz gledanosti programov in učinkovitosti oglaševanja na osnovi podatkov AGB Nielsen, EIDOS prvi v Sloveniji in v širši regiji ponuja računalniško podprto merjenje izpostavljenosti sponzorskih logotipov v televizijskih programih, ki omogoča pridobivanje objektivnih podatkov o času, velikosti in kontekstu izpostavljenosti sporočil (solus/non-solus izpostavljenost, večkratna sočasna izpostavljenost, kvaliteta izpostavljenosti itn). Analiza izpostavljenosti se opravlja s pomočjo računalniške platforme, ki samodejno s pomočjo umetne inteligence analizira izpostavljenost logotipov v televizijskih programih.

Več

  Pridobljeni podatki so namenjeni tako organizatorjem dogodkov in lastnikom medijskih pravic kot sponzorjem in agencijam, ki upravljajo s sponzorskimi projekti v imenu sponzorjev. Združeni s podatki o gledanosti programov in cenami oglaševalskega časa v analiziranih programih, pridobljeni podatki ponujajo zanesljivo informacijo o dejanski vrednosti televizijske izpostavljenosti sponzorskega sporočila, ki lastnikom sponzorskih pravic omogoča vpogled v medijsko vrednost njihovega sponzorskega inventorija in jim daje možnost določanja realne tržne cene posameznega dela inventorija, sponzorjem pa informacijo o povračilu njihovih vlaganj v sponzorstvo dogodka.

  Izpostavljenost logotipov se analizira na različnih, za to predvidenih površinah (LED ali statični panoji ob igrišču, 3D oglasne površine, ozadja za intervjuje, oblačila, product placement objekti, televizijska grafika itn.). Minimalna velikost zaznanega logotipa je 0,1% velikosti zaslona, program zaznava tudi logotipe pod različnimi horizontalnimi in/ali vertikalnimi koti. Magellan ponuja tudi številne možnosti poročanja o izpostavljenosti, ki se lahko prilagodijo zahtevam naročnika. Poročila vključujejo tudi celoten video arhiv analiziranih programov.

Valvacija posameznih projektov

Sestavni del analiz izpostavljenosti je tudi valvacija – finančno vrednotenje rezultatov sponzorske izpostavljenosti, ki je ključnega pomena za planiranje in upravljanje sponzorstev tako za imetnike sponzorskih pravic (zveze, klube, organizatorje dogodkov, posameznike) kot za sponzorje. Brez valvacije ni povratne informacije o doseženih ciljih, brez tega pa ni mogoče izvajati korektivne aktivnosti ali planirati novih sponzorskih projektov. Vsako pravo sponzorstvo je investicija, ki mora biti natančno finančno ovrednotena, enako kot morajo biti ovrednoteni tudi kriteriji uspešnosti njene realizacije.

Več

  Finančno vrednotenje rezultatov sponzorskih aktivnosti je ključnega pomena za planiranje in upravljanje sponzorstev tako za imetnike sponzorskih pravic (zveze, klube, organizatorje dogodkov, posameznike) kot za sponzorje. Brez valvacije ni povratne informacije o doseženih ciljih, brez tega pa ni mogoče izvajati korektivne aktivnosti ali planirati novih sponzorskih projektov. Vsako pravo sponzorstvo je investicija, ki mora biti natančno finančno ovrednotena, enako kot morajo biti ovrednoteni tudi kriteriji uspešnosti njene realizacije.

  Valvacija medijske izpostavljenosti sponzorskih sporočil

  Analizirani programi se določajo glede na zahteve naročnika, pri športnih programih praviloma obsegajo prenose dogodkov in poročanje o dogodkih v informativnih oddajah na različnih TV postajah. V kombinaciji s podatki o televizijski gledanosti dogodka in vrednosti komercialnega (oglasnega) časa v posameznem programu pridobljeni podatki omogočajo izračun tehtane medijske vrednosti izpostavljenosti logotipov (AVEQ indeks) v dogodku ali skupini dogodkov. Sponzorji in organizatorji dogodkov na ta način dobijo zanesljivo povratno informacijo o učinkovitosti vlaganj v sponzorstvo dogodka (ROI – Return on Investment) skozi medijsko izpostavljenost njihovih sporočil, ki predstavlja velikanski del skupne vrednosti povračila sponzorskega vložka.

  Metodologija izračuna tehtane medijske vrednosti sponzorskih sporočil

  Osnova za izračun medijske (oglaševalske) vrednosti sponzorskih logotipov je skupni čas izpostavljenosti logotipa, povprečna minutna gledanost programa (AMR) in cena oglaševalskega časa v posameznem programu, ki je opredeljena kot cena za odstotek gledanosti 30-sekundnega spota (t.i. CPP – cost per rating point). Na ta način pridobljena vrednost oglaševalske izpostavljenosti je tehtana z AVEQ indeksom (Advertising Value Equivalency Index), ki temelji na petih parametrih: velikost logotipa, solus/non-solus izpostavljenost, pozicija na zaslonu, dolžina kontinuirane izpostavljenosti in število sočasno izpostavljenih logotipov. Vrednost AVEQ indeksa se večinoma giblje med 5% in 50% vrednosti primerljivega oglaševalskega časa, določajo pa ga zgoraj omenjeni parametri glede na lastnosti njihove pojavnosti v televizijskem prenosu.

  Velikost izpostavljenosti logotipa – Možnost zaznavanja in priklic sta višja za večjo izpostavljenosti logotipa/sporočila na zaslonu. Zato je vrednost izpostavljenosti logotipa višja pri večji izpostavljenosti na zaslonu. (slike)

  Solus/non-solus izpostavljenost – Možnost priklica in posledično vrednost izpostavljenosti logotipa je večja v primeru, da je logotip sam izpostavljen na zaslonu (t.i. solus pozicija) (slike)

  Pozicija logotipa na TV zaslonu – Raziskave navad gledalcev televizije ugotavljajo, da je 80% pozornosti osredotočeno na centralnih 50% TV zaslona. V skladu s tem AVEQ indeks višje vrednoti blagovne znamke v centralnih 50% TV slike (pozicija A), kot tiste, ki se pojavljajo v robnih 50% zaslona (pozicije B, C, D in E). (slike)

  Pozicija logotipa na TV zaslonu – Raziskave navad gledalcev televizije ugotavljajo, da je 80% pozornosti osredotočeno na centralnih 50% TV zaslona. To ni le psihološko dejstvo, ampak tudi posledica zakonitosti TV produkcije, ki vedno postavlja ‘akcijo’ v središče TV zaslona. V skladu s tem AVEQ indeks višje vrednoti blagovne znamke v centralnih 50% TV slike (pozicija A), kot tiste, ki se pojavljajo v robnih 50% zaslona (pozicije B, C, D in E). (slike)

  Dolžina neprekinjene izpostavljenosti logotipa – Raziskave so potrdile, da trajanje kontinuirane izpostavljenosti logotipa na TV zaslonu bistveno vpliva na možnost njegovega priklica pri gledalcih. Zato je merjena vrednost trajanja izpostavljenosti sporočila/blagovne znamke večja pri daljši kontinuirani izpostavljenosti na zaslonu.

ROI in ROO poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo ROI in ROO analize za sponzorje in lastnike sponzorskih pravic (končna poročila o finančnih učinkih in realizaciji ciljev sponzorstva), ki vključujejo valvacijo celotnega sklopa pravic, ki jih je sponzor pridobil v sponzorski pogodbi.

Več

  ROI in ROO poročila ponujajo sponzorjem zanesljive in nepogrešljive informacije o finančnih in drugih komunikacijskih učinkih sponzorstva, ki so ključnega pomena za suvereno odločanje o nadaljevanju, spremembi pogodbe ali njeni morebitni prekinitvi in iskanju novega sponzorstva. Po drugi strani, poročila so pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.

Strategija. Optimizacija.

Strateško svetovanje

Strateško načrtovanje medijskih projektov. Oblikovanje novih produktov. Optimizacija medijskih in komercialnih učinkov.


Za lastnike pravic

Izhajamo iz trdnega prepričanja, da je vsaki sponzorski produkt enkraten. Preden ga začnemo oblikovati, opravimo poglobljeno analizo inventorija in ga realno ovrednotimo v vseh njegovih delih.

Za sponzorje

Brez celovitega in poglobljenega vpogleda v komunikacijske cilje podjetja na eni strani ter sponzorski in  medijski trg na drugi strani ni mogoče dosegati optimalnih komunikacijskih učinkov.

Za oglaševalce

Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije nam omogočajo optimizacijo učinkov in stroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

Strateško svetovanje za lastnike sponzorskih pravic

Izhajamo iz trdnega prepričanja, da je vsak sponzorski produkt (dogodek ali serija dogodkov) enkraten in da zahteva poseben premislek in primerno obravnavo. Preden ga začnemo oblikovati, opravimo poglobljeno analizo inventorija in ga realno ovrednotimo v vseh njegovih delih. V naslednjem koraku pripravimo optimalno strukturo sponzorskih paketov ter medijski, produkcijski in komercialni format dogodka. Na tej osnovi oblikujemo ponudbo in strategijo prodaje.

Več

  EIDOS ponuja celostno podporo imetnikom sponzorskih pravic (zveze, klubi, organizatorji dogodkov, posamezniki) Ta obsega vrsto storitev, ki se začnejo z neodvisno in nepristransko analizo vrednosti sponzorskih pravic in oblikovanjem konkurenčnih sponzorskih ponudb, končajo pa s podporo pri aktivaciji pravic in poročanjem o njihovi realizaciji za sponzorje. Dolgoletne izkušnje na tem področju zagotavljajo oblikovanje kvalitetnih in konkurenčnih sponzorskih produktov, njihovo medijsko, marketinško in produkcijsko formatiranje ter najvišjo kakovostno raven podpore pri upravljanju s prodajo sponzorskih pravic in realizaciji obveznosti do sponzorjev.

  Naš pristop temelji na celostnih rešitvah za optimalno distribucijo medijskih pravic in posledični optimizaciji vrednosti sponzorskih pravic, ki so med sabo tesno povezane.

  Pri tem poudarjamo pomen optimizacije medijske produkcije, ki je prek preudarnega produkcijskega formatiranja in upravljanja ključnega pomena za uspešno realizacijo sponzorskih pravic. Lastniki sponzorskih pravic vse pogosteje sami prevzemajo medijsko produkcijo svojih dogodkov s ciljem, da ohranijo poln nadzor nad medijsko pojavnostjo dogodka in na ta način maksimirajo vrednost sponzorskih pravic.

Strateško svetovanje za sponzorje

Brez celovitega in poglobljenega vpogleda v komunikacijske cilje podjetja na eni strani ter sponzorski in medijski trg na drugi strani ni mogoče dosegati optimalnih komunikacijskih učinkov.

Več

  Vsako sponzorstvo lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je treba določiti ciljno javnost, kriterije uspešnosti in časovni okvir izvedbe postavljenih ciljev. EIDOS je razvil celovito metodologijo za strateško upravljanje sponzorskih projektov, ki omogoča doseganje optimalnih komunikacijskih učinkov sponzorstev in racionalizacijo stroškov nakupa sponzorskih pravic in njihove aktivacije.

  Sponzorstvo je verjetno najbolj kompleksna oblika tržne komunikacije, ki združuje vse druge oblike tržnih komunikacij: odnose z javnostjo, oglaševanje, produktno promocijo, osebno prodajo, neposredno trženje, pospeševanje prodaje. Poleg tega, da omogoča realizacijo kompleksnega sklopa komunikacijskih in poslovnih ciljev (širši korporativni cilji, cilji povezani z blagovno znamko/produktom/storitvijo, prodajni cilji, medijski cilji itn,), omogoča tudi sočasno nagovarjanje različnih ciljnih skupin in prepletanje le-teh z izbranimi komunikacijskimi cilji na izbranih aktivacijskih aktivnostih.

  Kvalitetno sponzorstvo vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je potrebno določiti ciljno javnost, potrebno je tudi določiti kriterije za uspešnost posameznega cilja ter časovni okvir njihove izvedbe.

  EIDOS ponuja celostne rešitve za sponzorje, ki med drugim vsebujejo:

  • strateško načrtovanje sponzorskih aktivnosti,
  • podporo pri izbiri pravega sponzorstva (sponsor fit analiza)
  • evalvacijo sponzorskih ponudb
  • pripravo optimalnega sponzorskega načrta in proračuna, ki vključuje aktivnosti na področju aktivacije sponzorstva in povezovanja sponzorstva z drugimi oblikami tržne komunikacije (oglaševanje, odnosi z javnostmi, produktna promocija, neposredna prodaja itn.)
  • upravljanje s sponzorstvom in/ali sponzorskim portfeljem podjetja,
  • spremljanje realizacije in merjenje komunikacijske učinkovitosti sponzorstev

  Strateško svetovanje za oglaševalce

  Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije (sponzorstva, oglaševanje v velikih dogodkih, komercialno formatiranje sponzorskih produktov, aktivacije sponzorskih pravic) nam omogočajo optimizacijo učinkov in stroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

  Več

   Oglaševalcem ponujamo optimizacijo investicij v oglaševanje na podlagi podrobnih raziskav medijskega trga in medijskih produktov v povezavi s poglobljenimi analizami ciljnih skupin, ki jim je oglaševanje namenjeno. Začne in konča se pri strateškem načrtovanju tržnega komuniciranja, obsega pa vse vmesne faze oglaševalskega procesa – načrtovanje kampanij, načrtovanje optimalnega medijskega mixa in medijsko planiranje za vsako izbrano platformo. Pri tem na prvo mesto postavljamo integralni pristop do tržne komunikacije s ciljem doseganja optimalnih komunikacijskih ciljev skozi povezovanje oglaševanja z drugimi komunikacijskimi orodji (sponzorstvo, produktna promocija, odnosi z javnostmi, direktni marketing itn).

  Planiranje. Analiziranje.

  Upravljanje in raziskave

  Upravljanje sponzorskih projektov. Upravljanje oglaševalskih projektov. Analize medijskega trga. Valvacija sponzorskega inventorija.


  Upravljanje

  Brez kakovostnega projektnega planiranja in upravljanja tudi najboljši medijski produkti ne dosegajo optimalnih medijskih in komercialnih učinkov. Izkušnje pri upravljanju z največjimi projekti z različnih vidikov njihove medijske pojavnosti (sponzorstvo, oglaševanje, produkcija itn.) vsem deležnikom medijske industrije (sponzorjem, lastnikom sponzorskih pravic, medijskem, oglaševalcem) zagotavljajo zanesljivo vodenje njihovih projektov s ciljem doseganja najvišje kakovosti ob optimalnih stroških.

  Več

   Projektno upravljanje za lastnike sponzorskih pravic

    Upravljanje sponzorskih projektov je sestavni del pogodbenih obveznosti, ki jih imajo imetniki sponzorskih pravic do svojih sponzorjev.Brez tega ni uspešnega sponzorstva in dolgoročnega partnerstva med imetnikom pravic in sponzorjem. Nabor sponzorskih pravic zahteva preudarno upravljanje s strani imetnika pravic in profesionalno podporo sponzorjem pri njihovem izvajanju in aktivaciji. Ta plat sponzorstva se prepogosto zanemarja in ne redko pripelje do točke, ko se sponzor odloči za prekinitev sodelovanja. EIDOS namenja lastnikom sponzorskih pravic vrsto rešitev, od projektnega planiranja do celostnega upravljanja odnosov s sponzorji.


   Projektno upravljanje za sponzorje

   Sponzorstvo kot najbolj kompleksna oblika tržne komunikacije zahteva preudarno planiranje in upravljanje, ki običajno presega zmožnosti marketinških oddelkov v podjetjih.  Pravo sponzorstvo je investicija, ki mora biti natančno finančno ovrednotena, enako kot morajo biti določeni kriteriji uspešnosti njene realizacije. Lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je potrebno določiti ciljno javnost, potrebno je tudi določiti kriterije za uspešnost posameznega cilja ter časovni okvir njihove izvedbe.

   EIDOS je razvil originalno metodologijo upravljanja s sponzorstvi, obsega vse ključne elemente sponzorskega projekta:

   • strateška analiza komunikacijskih ciljev sponzorja
   • Pregled in evalvacija ponudb ter podrobna analiza potencialnih sponzorirancev
   • Izdelava strateškega načrta posameznega sponzorskega projekta
   • Aktivacijski načrt (vključno z izdelavo aktivacijskega proračuna) in povezava sponzorstva z drugimi komunikacijskimi orodji
   • Aktivacija (kreativna zasnova, načrt in nadzor izvedbe)
   • merjenje rezultatov (učinkovitosti) sponzorstva
   • končna ROI in ROO analiza ter predlogi, kako naprej (nadaljevanje, morebitne spremembe ali morebitna prekinitev pogodbe in iskanje novega projekta)

   Poleg upravljanja posameznih sponzorskih projektov, večjim sponzorjem pomagamo pri upravljanju sponzorskih portfeljev s ciljem optimizacije ciljev, ciljnih skupin in stroškov aktivacije.


   Projektno upravljanje za oglaševalce

   Izkušnje pri upravljanju z največjimi oglaševalskimi projekti nam omogočajo, da oglaševalcem ponudimo storitve načrtovanja in upravljanje oglaševalskih kampanj velikih programskih sklopov s ciljem maksimiranja komunikacijskih učinkov in optimizacije stroškov. Začne se in se konča pri strateškem načrtovanju tržnega komuniciranja, obsega pa vse vmesne faze oglaševalskega procesa – načrtovanje kampanj, načrtovanje optimalnega medijskega mixa in medijsko planiranje za vsako izbrano platformo.


   Projektno upravljanje za oglaševalce

   Medijem namenjamo načrtovanje in vodenje posameznih oglaševalskih projektov, od raziskav trga, določanja optimalnih cen, programskega in komercialnega formatiranja programov, do oblikovanja oglaševalskih ponudb, načrtovanja programske promocije, načrtovanja trženja in poglobljenih post-buy analiz.

  Tržne raziskave

  Pridobivanje operativnih informacij o referenčnem trgu je ključnega pomena za sponzorje in imetnike sponzorskih pravic, ki želijo optimizirati svojo ponudbo in utrditi tržni položaj v odnosu do konkurenčnih ponudnikov.

  Več

   Tržne raziskave za lastnike sponzorskih pravic

   Pridobivanje operativnih informacij o referenčnem trgu je ključnega pomena za imetnike sponzorskih pravic, ki želijo optimizirati svojo ponudbo in utrditi tržni položaj v odnosu do konkurenčnih ponudnikov. Celostna analiza sponzorskega inventorija lastnikom sponzorskih pravic omogočasuveren nastop na trgu in iskanje novih priložnosti za povečanje prihodkov. Tovrstne analize sponzorjemponujajo zanesljive podatke o potencialni uspešnosti investicije v sponzorstvo pred podpisom sponzorske pogodbe (izbire sponzorskega projekta) in zagotavljajo suvereno odločanje o izbiri sponzorstva. Po drugi strani so analize pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.

   Med drugim, lastnikom sponzorskih …

   • Analiza konkurenčnega trga
   • Vrednotenje lastnega inventorija in inventorija tržnih tekmecev
   • Optimizacija lastnega sponzorskega inventorija
   • Priprava konkurenčnih sponzorskih ponudb
   • Podpora pri trženju sponzorskih pravic, od analize trga in tržne segmentacije do iskanja primernih partnerjev

   Tržne raziskave za medije

   Za medije opravljamo široko paleto raziskav medijskega trga, od globalnih konkurenčnih analiz do analiz optimalnega umeščanja posameznih vsebin v programsko shemo.


   Tržne raziskave za oglaševalce

   Raziskave, ki jih opravljamo za oglaševalce, ponujajo ključne informacije, ki omogočajo optimizacijo oglaševalskih proračunov, od analiz konkurenčnega trga in poglobljene analize gledanosti do post-buy analiz posameznih programov ali programskih sklopov.


   Tržne raziskave za sponzorje

   Naše ‘globinske’ raziskave sponzorjem ponujajo informacije, ki omogočajo kakovostnejše odločitve o obstoječih in bodočih sponzorstvih, od analiz vrednosti posameznih projektov do analiz konkurenčnega trga in drugih raziskav, prilagojenih specifičnim potrebam sponzorja:

   • Benchmark analize konkurenčnih sponzorskih portfeljev in porabe konkurentov
   • Optimizacija sedanjih in načrtovanih stroškov
   • Iskanje novih možnosti s ciljem doseganja optimalnih ciljev
   • Ocenjevanje novih priložnosti pri obstoječih ali novih sponzorskih projektih
   • Razvoj aktivacijskih strategij, ki so usklajene s cilji sponzorstva

   “Sponzorstvo je platforma, ki je razmeroma pasivna in zato potrebuje aktivacijo”

   Kontakt

   Eidos poslovno svetovanje d.o.o.

   Prešernova 5
   1000 Ljubljana

   Telefon: +386 40 626 443
   E-mail: contact@eidos.si